اولین سوالی که در این حوزه مطرح می شود این است که آیا می شود از طریق ورزش به اشاعه یک فرهنگ خاص پرداخت یا نه؟
بهترین پاسخ برای این سوال توسط بروسلی بازیگر معروف ورزشهای رزمی در سینا ارائه شده است. وی معتقد بود ورزشهای رزمی بهترین راه ارائه فرهنگ چین به دیگر کشورهاست و یا حد اقل زنده نگه داشتن آنها بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی آن دوره تاریخی از سوی غرب و ژاپن به کشور چین است .
به نظر می رسد موضوع کاملا روشن باشد هر ورزش خواستگاه خاصی دارد و در پی این خواستگاه فرهنگ مخصوص خود را به همراه خواهد داشت.
توریسم ورزشی و اقتصاد ورزشی نیز دو موضوع بسیار مهم در کنار فرهنگ اشاعه شده توسط ورزش در جوامع است.
در ادامه موضوع این بحث سعی خواهیم کرد در مورد مصادیق تهاجم فرهنگی از طریق ورزش مطالبی را خدمت مخاطبان عزیز ارائه دهیم.