باز اولین سوالی که مطرح می شود سوال در مورد امکان تهاجم فرهنگی از طریق تغذیه هست.
باید توجه داشت که ادیان مختلف ، اقوام مختلف ، نژادهای مختلف و در کل افراد مختلف فرهنگ تغذیه متفاوتی دارند. این تفاوت ها نه تنها امری قبیح نستند بلکه دارای محاسن فراوانی نیز می باشند ( البته نه در مورد حرام و حلال) . ولی وجود چنین تفاوتهایی و یا حتی وجود آداب و سنن هر جمعیتی باعث شده تا افرادی به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند. باید توجه داشت که یکی از مهمترین شاخه های پردرآمد در حال حاضر در جهان بحث تغذیه می باشد. پس سعی خواهیم کرد با نگاهی کمی ژرفتر به مسائل پیرامون تغذیه ، مواردی را متذکر شویم.
در ادامه این بحث سعی بر این خواهد بود که مصادیقی را در حوزه تهاجم از طریق تغذیه ارائه دهیم.