اگر قبول داشته باشیم بخش عمده ای از فرهنگ را ارتباطات تشکیل می دهند ، بایستی لباس را نیز جزو لاینفک فرهنگ بدانیم . چرا که در هر ارتباط مستقیم بین دو فرد زبان، چهره ، لباس ، سواد و مسائلی از این قبیل در نوع ارتباط و درصد موقیت آن تاثیر به سزایی خواهند داشت .
لباس را حتی می توان به نوعی بیانگر شخصیت افراد دانست. نوع آراستگی ظاهری افراد مه بخش عمده ای از آن را لباس تشکیل می دهد در نظر افراد کثیری از جامعه نشانگر شخصیت ظاهری فرد هست .
در حوزه لباس و آرایش ظاهری مطالب فراوانی گفته و نوشته شده اند ولی به نظر می رسد باید دیدی دیگر در این حوزه فریاد رس وضعیت نا به سامان این حوزه باشد.
در ادامه مطالب این بحث سعی خواهیم کرد مصادیقی از جریانات فرهنگی موجود در حوزه لباس را متذکر شویم.