در تعریف هنر جملات فراوانی که گاها در تضاد با یکدیگر هستند آورده شده است. به همین دلیل ابتدا باید دانست هنر چیست ؟ به نظر نویسنده حقیر این لاگ هنر یک زبان خاص با استفاده از ابزارهای گوناگون برای رساندن مطلبی خاص به مخاطب با استفاده از احساسات وی می باشد.
باید توجه داشت که امروزه هنر به عنوان یکی از اساسی ترین بسترهای تهاجم فرهنگی در اختیار مهاجمین قرار گرفته است . جامعه ای که تولید هنر نداشته باشد و دنباله رو هنر دیگران باشد دنباله رو فرهنگ دیگران خواهد بود.
هنر که می تواند به عنوان ابزاری برای تعالی بشر مورد استفاده قرار گیرد ، امروزه به عنوان ابزاری برای فلاکت روزافزون جوامع مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده ابزاری از هنرمندان امروزه به قدری مشهود است که خود هنرمندان نیز از این موضوع غافل مانده اند. به وضوح مشهود است که باید فکری اساسی در این حوزه برای نجات بشریت و حتی خود هنرمندان از استفاده ها و سو استفاده های موجود به میان آید. سعی خواهیم کرد در این حوزه نیز همچون دیگر حوزه ها مصادیقی چند در این زمینه ارائه دهیم.