رسانه نیز در نظر صاحب نظران تعاریف فراوانی دارد که بحث در مورد تعاریف آن خارج گنجایش این وبلاگ می باشد . لذا نویسنده این لاگ رسانه را به عنوان ابزاری برای رساندن گزاره های تبلیغی و خبری از طرف یک فرد یا جمعیت خاص به جامعه هدف مورد نظر معرفی می کند. در این وبلاگ رسانه ها به دو گروه گرم و سرد تقسیم بندی می شوند .
رسانه های سرد رسانه هایی هستند که برای رساندن گزاره هدف به مخاطب نیاز به توجه کامل مخاطب ندارند . رسانه های گرم نیز رسانه هایی هستند که نیاز به توجه کامل مخاطب دارند. به عنوان مثال می توان رادیو را یک رسانه سرد و تلویزیون را یک رسانه گرم دانست.
اگر بگوییم رسانه مهمترین ابزار مورد بحث در مورد تهاجم فرهنگی است اغراق نکرده ایم.به همین علت سعی خواهیم کرد با معرفی رسانه ها تهاجمات فرهنگی در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهیم. هرچند شاید مجبور شویم ابزاری را در حوزه رسانه مورد بحث قرار دهیم که با زیرکی صاحبان رسانه در دنیا چندان رسانه محسوب نمی شوند ولی در حین بررسی متوجه می شویم عملکرد کاملا رسانه ای دارند.