چرا؟

سوالی که همیشه غرق در آن هستم...

چرا نمی شود؟

سوالی که هنوز سوال مانده است...