جنگ نرم بیانگر اصطلاحات بسیاری در علوم سیاسی و نظامی است. در علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی و در علوم سیاسی از واژه هایی چون براندازی نرم، تهدید نرم و جنگ نرم  برای تبیین این اصطلاح  استفاده می‌شود.

 نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است و "ژوزف نای" از اندیشمندان معاصر معتقد است، مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است، او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام می‌ برد. وی معتقد است امروز باید به جای استفاده از سیاست چماق و هویج از سیاست اغوا استفاده کرد.

هرچند برخی از اصحاب جنگ نرم واژه های معرفی شده در پاراگراف اول را با همدیگر مترادف در نظر گرفته اند اما به نظر نویسنده این وبلاگ دامنه کاربرد این واژه ها با یکدیگر متفاوت است. بدین منظور شرح مختصری در مورد کاربرد این واژگان در این وبلاگ خدمت مخاطبین عزیز ارائه می گردد.

در این وبلاگ منظور از عملیات روانی صرفا انجام ماموریت های جزئی در حوزه نظامی برای تضعیف روحیه نیرو های نظامی و ایجاد تردید های جزئی و مقطعی در بین نظامیان می باشد.

منظور از جنگ روانی صرفا مجموعه عملیات های روانی متصل به هم و با هدف نظامی رو نظامیان است.

منظور از براندازی نرم ، بر اندازی حکومت بدون استفاده از نبروی نظامی و به آرامی می باشد.

منظور از تهدید نرم انجام اعمال نرم برای بازداری از فعل یا گفتار خاصی می باشد.

منظور از  جنگ نرم که اصلی ترین مقوله وبلاگ را تشکیل می دهد مجموعه عملیات نرم اعمالی از خارج یک مجموعه به داخل آن برای ایجاد قدرت نرم در آن مجموعه می باشد.

و منظور از قدرت نرم همان توان استفاده از سیاست اغوا در یک جامعه می باشد.

مشروح روش ها و اعمال در هریک از حوزه های فوق در ادامه مطالب این بخش از وبلاگ ارائه خواهد شد.