درسال 1986 یعنی دراوج پیروزیهای رزمندگان مادرجبهه، فرانسیس فوکویاما تئوری پرداز آمریکائی درکنفرانسی در اورشلیم تحت عنوان"بازشناسی هویت شیعه" که توسط صهیونیستها برگزارشد، می گوید :« شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتراز تیرهای ماست.پرنده ای که دوبال دارد: یک بال سبزویک بال سرخ.»

او می گوید:« بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالتخواهی اوست.چون شیعه در انتظار عدالت به سرمی برد،امیدوار است وانسان امیدوارهم شکست ناپذیر است.» وی می گوید:« نمی توانید انسانی راتسخیر کنید که مدعی است کسی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنیا را پراز عدل و داد خواهد کرد.» سپس می گوید:« بال سرخ شیعه شهادت طلبی است که ریشه درکربلا دارد وشیعه را فناناپذیر کرده است...شیعه با این دو بال ، افق پروازش خیلی بالاست وتیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی ،اخلاقی و...به آن نمی رسد.»

آن نقطه ای که بسیاراهمیت دارد بعد سوم شیعه است ، می گوید:« این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری برتن دارد.دربین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقهی است.یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد.این نگاه، برتر از نظریه  نخبگان افلاطون است.»

فوکویاما درتوضیح فناناپذیری شیعه می گوید:« شیعه باشهادت دوچندان می شود.شیعه عنصری است که هرچه اورا از بین ببرید بیشترمی شود.»

و جنگ ایران و عراق را مثال می زند. سال 1366 می گوید:« اینها فاوراتسخیر کرده اند، میروندکربلا را هم می گیرند،این یعنی فتح قدس.اگرکربلا را هم بگیرند،اینجا(بیت المقدس) را هم قطعا خواهندگرفت.» و بعد پیشنهاد می کند که باامتیاز دادن به ایران جنگ را متوقف کنید
فوکویاماکه در نظرپردازی در مورد آزادی در جهان مشهور شده است توانسته نحلیل بسیار مناسبی در مورد شیعه داشته یاشد.
باید توجه داشت که نظریه وی در مورد شیعه از طرف سران حکومت های شیطانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و انان توانستند با پایان دادن به جنگ تحمیلی دور جدیدی از جنگ را بر علیه اسلام آغاز کنند. این جنگ که ما آن را جنگ نو نام می گذاریم جنگی است نرم که فرماندهانش فیلسوفان و نظریه پردازان غرب هستند.
لذا بر آنیم در مورد اقدامات غرب در هر دو مورد بالها و زره مشروحه فوق مطالبی را بیان کنیم که در ادامه مطالب این بخش از وبلاگ به آن پرداخت خواهد شد.